Vragen? Bel: 072 - 520 18 14
(Op dit moment gesloten)
Gratis verzending (NL) vanaf € 60,00
80% uit voorraad leverbaar
Showroom in Alkmaar

Disclaimer

Hoewel De Bedweters de informatie, beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit De Bedweters alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via de site of op papier wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen, foto’s en afbeeldingen van De Bedweters op deze Internet Site rust auteursrecht alsmede foto- en beeldrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke (eventueel elektronische post) toestemming van de rechthebbenden.


De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd ("framing" daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. De Bedweters besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

 

De Bedweters is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten langs elektronische weg. De Bedweters aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens De Bedweters via deze website. De Bedweters aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Algemeen
Deze Disclaimer heeft betrekking op de toegang tot de internetsite www.debedweters.nl. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.


Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie is geen aanbod of financiële dienst en mag niet worden gebruikt als enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico van de cliënt c.q. gebruiker van deze internetsite. Hoewel De Bedweters tracht informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt De Bedweters geen garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.


Deze internetsite wordt vanuit Nederland beheerd en onderhouden door De Bedweters onder de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. De Bedweters is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor niet naleving van geldende lokale wetgeving inzake enige vorm van elektronische informatie-uitwisseling.

De Bedweters garandeert niet dat de internetsite connectie foutloos of ononderbroken zal functioneren. Niet toegestaan is het gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten
De Bedweters, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch material, logo's, films en foto’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bedweters of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Derhalve mag u informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bedweters is het niet toegestaan links naar sites van De Bedweters aan te bieden. 

 

Online/elektronische communicatie
De beveiliging van de informatie-uitwisseling via de internetsite en/of per e-mail berichten, is niet gegarandeerd. Indien u gebruik maakt van elektronische informatie-uitwisseling, in welke vorm dan ook, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten lezen, onderscheppen, misbruiken, wijzigen of verwijderen.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Bedweters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriäle of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of De Bedweters op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • De informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden.

  • Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan De Bedweters of aan u wordt gezonden.

  • De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite;

  • Misbruik van deze internetsite.

  • Verlies van gegevens.

  • Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite.

  • Het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of

  • Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 


De uitsluiting van aansprakelijkheid omvat mede die van bestuurders en medewerkers van De Bedweters. Toepasselijk recht: Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

De Bedweters behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, wijzigingen zijn aangebracht.